Prihlásenie

Svetová hospodárska kríza tvrdo zasiahla aj rozvíjajúce sa ekonomiky. Do roku 2014 však môže ich podiel na celosvetovom HDP prekročiť 50%.

Výpočty ekonómov PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) nasvedčujú tomu, že napriek očakávanému prudkému poklesu rastu rozvíjajúcich sa ekonomík, výškou podielu na celosvetovom HDP môžu už v roku 2014 predbehnúť vyspelé ekonomiky.

Zatiaľ čo sa v roku 2009 očakáva zníženie hospodárskej aktivity významných vyspelých ekonomík a len postupné oživenie v nasledujúcich rokoch, u veľkých rozvíjajúcich sa ekonomík (ako je Čína a India) sa v roku 2009 predpokladá len spomalenie rastu, nie však kontrakcia. Zo strednodobého hľadiska majú tieto krajiny oveľa lepšiu perspektívu ako vyspelé ekonomiky.

Podľa predpovedí PwC by mal do roku 2014 takisto vzrásť podiel rozvíjajúcich sa ekonomík (podľa definície Medzinárodného menového fondu (MMF) zahŕňajúci aj rozvojové krajiny) na niečo vyše polovice (50,5%) celosvetového HDP v parite kúpnej sily (PKS), a to zo 43,7% z roku 2007. Údaje PwC vychádzajú z analýzy dát MMF o podieloch na celosvetovom HDP v kombinácii s najnovšími projekciami firmy o strednodobom raste.

John Hawksworth, líder pre makroekonomiku, PricewaterhouseCoopers LLP, uviedol:

“Je neuveriteľné, že počas takého krátkeho obdobia, akým je šesť rokov, môže dôjsť k takej významnej zmene podielu na celosvetovom HDP od vyspelých ekonomík k rýchlo sa rozvíjajúcim ekonomikám. Do roku 2014 by sa mohli tieto krajiny podieľať na tvorbe celosvetového HDP viac ako polovicou.”

Alec Jones, líder pre rozvíjajúce sa trhy, PricewaterhouseCoopers LLP, dodáva:

"Analýza prináša zaujímavú sondu do možností pre investorov z vyspelých ekonomík, ktoré im prinesie rozširovanie odberateľských trhov rozvíjajúcimi sa ekonomikami. Projekcie naznačujú, že z lacného zdroja výroby a daňového raja, za aké boli rozvíjajúce sa ekonomiky často považované subjektmi vo vyspelých krajinách, sa tieto rýchlo menia na samostatné odberateľské trhy"

Ostatné zaujímavé zistenia z prieskumu na úrovni jednotlivých krajín a vyhliadky do roku 2014 ukazujú, že: 

  • i keď USA zostanú aj naďalej najväčšou ekonomikou sveta očakáva sa, že ich podiel na celosvetovom HDP v PKS sa zníži z 21,3% z roku 2007 na 19%;

  • Čína by mohla predbehnúť eurozónu a dostať sa na druhé miesto;

  • India by sa mohla dostať pred Japonsko; a

  • podiel Veľkej Británie na celosvetovom HDP v PKS môže v roku 2014 poklesnúť z 3,3% z roku 2007 na 2,9%.

John Hawksworth, líder pre makroekonomiku, PricewaterhouseCoopers LLP, povedal:

“V roku 2009 očakávame prudké spomalenie rastu niektorých rozvíjajúcich sa trhov, najmä v Rusku a Brazílii. Rast v Číne a Indii by sa mohol v roku 2009 spomaliť až na 5-6%. Tieto prognózy sú pomerne dobré v porovnaní s očakávaným poklesom HDP o približne 1% a viac v USA, Japonsku a v eurozóne. Vo Veľkej Británii sa v roku 2009 predpokladá pokles hospodárskych aktivít takmer o 2%, čím sa dostaneme na dno tabuľky krajín G7.”

“Je pochopiteľné, že existuje množstvo neistôt v súvislosti s týmito projekciami, a v prípade významných ekonomík stále prevažujú krátkodobé riziká. Avšak konštatovanie, že rozvíjajúce sa ekonomiky s veľkou pravdepodobnosťou výrazne zvýšia svoj podiel na tvorbe celosvetového HDP v najbližších piatich rokoch, je relatívne nezvratné, napriek tomu, že ani oni nie sú voči svetovej recesii imúnne.”

 

Kontakty:

John Hawksworth, líder pre makroekonomiku, PricewaterhouseCoopers LLP

Tel: +44 (0)20 7213 1650, Email: john.c.hawksworth@uk.pwc.com

 

Charlotte Dingley, vzťah s médiami, PricewaterhouseCoopers LLP

Tel: +44 (0) 20 7804 2329, Mobile: 07843 327 157, Email: charlotte.dingley@uk.pwc.com

 

1. Výpočty PwC vychádzajú z údajov MMF o HDP v parite kúpnej sily (PKS) za rok 2007 a prognózami rastu pre roky 2008-14. Predpoklad, že údaje o PKS sú v skutočnosti konštantná veličina umožňuje porovnať prognózy podielu na HDP v PKS na rok 2014 s údajmi za rok 2007. Tabuľka nižšie uvádza prognózy podielu a predpoklady rastu, na ktorých boli výpočty založené.


Údaje o podiele svetových ekonomík

na tvorbe HDP: HDP v PKS

 

 

 

 

Skutočný Nárast (predpoklad)

 

Podiel Podiel

 

HDP

 

 

Priemer

Najväčšie ekonomiky

2007 2014

 

2008 2009 2010 2011-14

 

 

 

 

 

 

 

 

USA 21,3% 19,0%

 

1,3% -1,3% 1,3% 2,8% Eurozóna 16,1% 13,9%

 

1,1% -0,9% 1,3% 1,9% Čína 10,8% 14,7%

 

9,4% 6,0% 7,0% 8,5% Japonsko 6,6% 5,6%

 

0,2% -1,1% 1,0% 1,6% India 4,6% 5,9%

 

7,2% 5,5% 6,5% 7,9% VB 3,3% 2,9%

 

0,9% -1,8% 0,8% 2,4% Rusko 3,2% 3,6%

 

6,8% 3,1% 4,5% 5,5% Brazília 2,8% 2,9%

 

4,8% 2,7% 3,3% 4,2% Mexiko 2,1% 2,0%

 

1,9% -0,2% 1,7% 3,4% Kanada 2,0% 1,8%

 

0,6% -0,5% 1,5% 2,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné vyspelé ekonomiky

7,0% 6,4%

 

2,2% -0,2% 1,5% 3,0%

Stredná a východná Európa a Rusko

5,3% 5,3%

 

4,5% 1,0% 2,0% 4,0%

Ostatné rozvíjajúce sa krajiny Ázie

4,7% 5,3%

 

6,0% 3,5% 4,5% 5,5%

Stredný Východ

3,8% 4,2%

 

6,0% 3,0% 4,0% 5,3%

Ostatné krajiny západnej hemisféry

3,4% 3,4%

 

4,5% 2,5% 3,2% 3,8% Afrika 3,0% 3,3%

 

5,2% 3,0% 4,0% 5,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyspelé ekonomiky

56,3% 49,5%

 

 

 

 

 

Rozvíjajúce sa ekonomiky

43,7% 50,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svet 100% 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Odhady MMF za rok 2007, hlavný scenár prognózy rastu pre roky 2008-14. Rozvíjajúce sa ekonomiky v tomto prípade zahŕňajú všetky krajiny, ktoré podľa MMF nie sú klasifikované ako vyspelé.

 

2. Absolútny podiel rozvíjajúcich sa ekonomík na tvorbe celosvetového HDP by bol oveľa nižší ak by sa namiesto PKS použili trhové výmenné kurzy. Vývoj výmenného kurzu je však veľmi ťažko predpovedať, preto v našej analýze uvádzame len projekcie podielu v PKS.

 

3. Toto vydanie je aktualizáciou predchádzajúcich analýz zverejnených v októbri roku 2008. V tom čase sa v našich predpovediach uvádzalo, že v roku 2013 by mohol podiel rozvíjajúcich sa ekonomík na celosvetovom HDP v parite kúpnej sily vzrásť na 50,2%. Posledné projekcie predpokladajú, že tento podiel by mohol v roku 2013 dosiahnuť iba 49,6%, hranicu 50% by však mal prekročiť už v nasledujúcom roku. Táto zmena súvisí so skutočnosťou, že perspektíva rastu rozvíjajúcich sa ekonomík z krátkodobého hľadiska bola upravená smerom nadol od októbra oveľa prudšie než prognózy pre vyspelé ekonomiky. Týka sa to skôr projekcií pre roky 2009 -10, než odhadov rastu v strednodobom horizonte nasledujúcich rokov.

 

O spoločnosti PricewaterhouseCoopers

Spoločnosť PricewaterhouseCoopers poskytuje audítorské, daňové a poradenské služby v rôznych priemyselných odvetviach s cieľom budovať si dôveru vo verejnosti a zvyšovať hodnotu podnikania pre svojich klientov a ich vlastníkov. Vyše 155 000 pracovníkov v 153 krajinách sveta sa v rámci našej siete delí o svoje poznatky, skúsenosti a riešenia, aby prinášali nové pohľady a praktické rady.

Názov „PricewaterhouseCoopers“ označuje všetky spoločnosti patriace pod PricewaterhouseCoopers International Limited, z ktorých každá je samostatným a nezávislým právnym subjektom. Viac informácií nájdete na stránke www.pwc.com.

 

Kontakt:
Zuzana Sehnalová, Marketing Specialist
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Telefón: +421 (0) 2 59350 868
Mobil: +421 (0)911 357 151
zuzana.sehnalova@sk.pwc.com

Priemerné hodnotenie: 4 (1 vote)